NERİMAN KARŞANBAŞ // 04 Şubat 2013- 15 Şubat 2013 // İstanbul Vakıfbank Sanat Galerisi

NERİMAN KARŞANBAŞ 
04 Şubat 2013- 15 Şubat 2013
İstanbul Vakıfbank Sanat Galerisi1969 İskenderun doğumlu, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu olup, İstanbul’da resim öğretmenliğine ve resim-seramik çalışmalarına devam etmektedir. UPSD üyesidir. 

Karışık tekniklerle, Hatay’ın Daphne efsanesinden yola çıkarak, “Ağaç ve kadını” sanatsal duyarlılığı ile yorumlar. 

Resimlerinde hep mor renk hakimdir. MOR rengin insanlara mutluluk verdiğini, Araştırmanın ve bilimselliğin rengi olduğunu söyler. Fiziksel ve ruhsal dünyamızın enerjileri arasında sağlıklı bir denge kurulmasını sağladığını, Asaletin ve saltanatın rengi olduğunu ve doğada en az bulunan renk olduğunu dile getirir. “Dünyayı mora boyayarak doğadaki dengeye dönmeli insanlara mutluluk telkin etmeli, Doğayı korumaya, doğala dönmeyi amaçlamalı ve hep mor renk katmalı yaşantımıza…” diye duyurur. 

Beş yıllık çalışmalarından oluşan bu sergi; Tuval üzerine yağlıboya, akrilik, karışık teknik ve seramikten oluşan görsellerini İstanbul Vakıfbank sanat galerisinde 04.02.2013- 15.02.2013 tarihleri arasında sanatseverlere sunuyor. 

Açılış Kokteyl: 04.02.2013 saat: 18.30-19.30 

Yer: Vakıfbank Genel Müdürlük Fuayesi 

Hacı Adil Yolu Çayır çimen sokak No: 2 

1. Levent __ İSTANBUL

Kişisel Sergiler:2002 “Yaflama Do¤ru” ‹GEV-‹skenderun

2002 ‹lhan Sanatevi-Ankara

2003 Sabanc› Kültür Merkezi- Adana

2004 “Mor T›n›” Sabanc› Devlet Güzel Sanatlar Galerisi-

Adana

2004 “Eflatun Ifl›k” Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- fianl›urfa

2007 “Defne’nin Gözyafllar›” Halk E¤itim Merkezi – ‹skenderun

2007 “Defne” Antakya Eski Belediye Binas› – Hatay

Karma Sergiler:

1993 ‹skenderun Belediye Sanat Galerisi

1996 ‹skenderun Belediye Kültür Merkezi

2002 ODTÜ- Ankara

2003 “E¤itim-Sen” ‹skenderun Halk E¤itim Merkezi

2003 ‹skenderun Belediye Gazinosu

2004 “Üç El Üç Yürek” Antakya Belediye Binas›

2004 ‹SKÜD-(‹skenderun Kültür Sanat Derne¤i)

2004 ”Hatayl› ressamlar” Dösim- Ankara

2004 “MEB-Ö¤retmenler Sergisi” ‹skenderun Halk E¤itim Merkezi

2005 “Adana Ressamlar Der. Karma Sergi” Talih Kuflu Milli

Piyango Sanat Galerisi-Ankara

2005 “Ça¤dafl Ressamlar” ÇYDD – Olta Bar – ‹skenderun

2005 “Dünyadaki Yoksullukla Mücadele” Devlet Resim Heykel

Müzesi-Ankara

2005 “Adana Ressamlar Derne¤i Karma Sergi” Maya Sanat

Galerisi – Mersin

2006 ‹DEA Kültür Sanat Galerisi – Konya

2006 Art Academy – Sanal Galeri – sergilenme – ‹stanbul

2007 Sokak Çocuklar› Koruma Derne¤i – Mu¤la

2007 Ekim Geçidi- www.ekimgecidi6.com

2008 ‹MOGA Karma Bask› Sergisi – Üsküdar – ‹stanbul

2009 ”Yüre¤imi verdim sana” ‹kili Karma Sergi- Kültür

Üniversitesi- ‹stanbul

2009 “EK‹M GEÇ‹D‹- Cumhuriyet Sergisi” CRR-Harbiye- ‹stanbul

2009 Yeminli Mali Müflavirler Odas› – Beyo¤lu-‹stanbul

2009 ‹FSAK Karma Foto¤raf Sergisi-Taksim Meydan Galerisi-

Beyo¤lu-‹stanbul

2010 ”Kad›n Gözüyle” V Sanat Galerisi- Niflantafl›-‹stanbul

2010 Astoria AVM- ‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi Derne¤i

– fiiflli – ‹stanbul

2010 “Foto¤raf Sergisi”Genç Sokak Festivali – Özel Eseyan

Ermeni Lisesi – Beyo¤lu – ‹stanbul

2010 “Hatay’l› Ressamlar” AKM – Ankara

2010 “Ekim Geçidi” Harbiye Askeri Müze – ‹stanbul

2010 ”Karma Ö¤retmenler Sergisi”- Yeminli Mali Müflavirler

Odas› – Beyo¤lu – ‹stanbul

2010 “Resim Ö¤retmenleri Sergisi” Beyo¤lu Ö¤retmenevi-

‹stanbul

2010 “Geçifl” Karma Seramik Sergisi- Taksim Metro Sanat

Galerisi – ‹stanbul

2011 “Yans›ma” Kozmoz Seramik Atölyesi -fiehremaneti-

Kad›köy Merkez Sanat Galerisi-‹stanbul

2011 “Zaman ve ‹zdüflüm” Bahariye Sanat Galerisi- Kad›köy-

‹stanbul

Ödüller:

2006 “‹skenderun’da Gün Bat›m›” Foto¤raf dal›nda 2.lik

Ödülü-‹skenderun Belediyesi

2007 EllaLouise “DenizTutkusu” ResimYar›flmas› 2.lik-‹sk.

Deniz Nakliyeciler Der. – ‹skenderun

2007 7. fiefik Bursal› Resim Yar›flmas› Sergilenme Ödülü – Ankara

Etkinlikler:

2007 “Köprülü Kanyon” Anteus Derne¤i ve Orman Bakanl›¤›

– Antalya