PARA SANATTIR, SANAT PARADIR. // 15 Ocak – 15 Şubat 2013 //BAHAR ARTAN OSKAY // Kare Art Galery

PARA SANATTIR, SANAT PARADIR. 15 Ocak – 15 Şubat 2013 BAHAR ARTAN OSKAY Kare Art Galery…